Sluttkonferanse for 8-millionerbyen

Den skandinaviske 8-millionerbyen er populærbetegnelsen på EU-prosjektet COINCO. Det er et samarbeid mellom 14 kommuner og fylker på strekningen Oslo-Gøteborg-København.

Prosjektet ble initiert av Den Skandinaviske Arena og oppdraget var å utforme et forslag til hvordan moderne og hurtig jernbaneforbindelse mellom Oslo-Gøteborg-København kan finansieres og bygges. På denne strekningen bor nær åtte av Skandinavias 19 millioner mennesker.

Prosjektet har gjennomført en rekke tekniske utredninger som viser hvordan en grensekryssende utbygging av jernbanen kan gjennomføres. Man har sett på hvilke samfunnseffekter som kan realiseres som følge av forbedret mobilitet mellom de skandinaviske hovedstedene samt tilknytning til det europeiske jernbanenettet. Prosjektets sluttrapport vil bli presentert i Stockholm. Her samles nøkkelaktører innen samferdsel til en heldagskonferanse om hvordan fremtiden på sporene kan se ut i Skandinavia.

Klart svar

På det politiske styringsgruppemøtet i Oslo 3. oktober 2013 signerte samtlige prosjektpartnere et felles remissvar til den nasjonale transportplanen i Sverige.
Skal Skandinavia styrke sin globale konkurransekraft kreves det en felles jernbanepolitikk på tvers av landegrensene. Det pekes på at den såkalte Vestkystlinjen må opprustes. Enkeltspor må bort og erstattes med dobbeltspor. For det er et faktum at den internasjonale godstransporten er sterkt økende. Og med den trailertrafikken som ses på som en uheldig og uholdbar utvikling. Den norske regjeringen har planene klare for en utbygging Oslo-Halden som skal stå ferdig 2025-30. Den Skandinaviska Arenan peker på at et første nødvendige steg for å bygge dobbeltspor er at den svenske og den norske regjeringen gir henholdsvis Trafikverket og Jernbaneverket i oppdrag å utrede hvordan man kan bygge et sammenhengende dobbeltspor fra Halden til Øksnered/Trollhättan i Sverige. En strekning på 13 mil hvorav ti ligger i Sverige. Dette bør bygges i perioden 2025-2030.

– Om Skandinavia skal spille en rolle i verden må landene legge fram en felles strategi for hvordan man skal konkurrere. Den nødvendige prioriteringen av Vestkystlinjen må kombineres med satsing på moderne og hurtig jernbaneforbindelse mellom Vestkystkorridoren og Stockholm. Gjennom å knytte sammen Skandinavias største byer, styrkes hele Sveriges konkurransekraft og dynamikk, heter det i remisvaret fra styringsgruppen.

Opp på ministernivå

Jobben utover våren 2014 blir å sikre at kunnskapsgrunnlaget som nå er bygget opp tilflyter de nasjonale nivåene. Man vil sikre at man får en raskest mulig fremdrift og konkretisering av samarbeidet som nå er etablert mellom Norge og Sverige på ministernivå vedrørende jernbanen mellom Oslo-Göteborg-København.

Slik ser konseptkartet for 8-millionerbyen ut. Illustrasjon: COINCO North

Slik ser konseptkartet for 8-millionerbyen ut. Illustrasjon: COINCO North