Stor samarbeidsvilje i nord

Av de 20 søknadene som kom inn innen fristen 1. juni. Den største interessen for å delta i det grenseregionale samarbeidet i de nordligste områdene i Norge, Sverige og Finland finnes innen innsatsområdet forskning og innovasjon, fulgt av miljø, ressurser og kulturarv. 14 av prosjektene har norske partnere.

Prosjektene har en samlet budsjettramme på i overkant av 17 millioner euro, mens støtten via EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler beløper seg til rundt 14 millioner euro.

Her finner du en oversikt over prosjektene.

Styrekomiteene for programmets delområder Nord og Sápmi beslutter hvilke prosjekter som får støtte i løpet av høsten.