Kort vei til god hydrogendekning

Det viser rapporten «Vätgas i Green Drive Region», utarbeidet av Sweco. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Green Drive Region, som omfatter Dalarna, Värmland, Gävleborg, Hedmark og deler av Østfold og Akershus.

– Målsettingen med rapporten er å formidle kunnskap og informasjon om hydrogen og brenselceller, samt å legge til rette for det videre arbeidet i Green Drive Region, sier SWECOs Cecilia Wallmark.

Regional
Studien inneholder en analyse av mulighetene for å produsere hydrogen fra lokale, fornybare energikilder. I rapporten har Sweco påvist et betydelig potensial for utnyttelse av regionens fornybare energikilder, som bioenergi, biogass, og vindkraft, til å produsere fornybar hydrogen gjennom elektrolyse, reformering og – på sikt – forgassing av biomasse.

Rapporten påpeker også at eventuelle storskalaanlegg i tillegg vil kunne eksportere hydrogen til flere nærliggende storbyregioner.
Rapporten inneholder en analyse av hvor i regionen hydrogenstasjoner kan plasseres, på bakgrunn av befolkningsgrunnlag, trafikkmengde, og viktige gjennomfartsårer. I tillegg beskriver rapporten aktører og næringsliv i regionen som kan ha betydning for innfasing av hydrogen og brenselscellebiler.

– Vi har store muligheter, også i denne regionen, til å redusere både lokale og globale utslipp fra transportsektoren ved å ta i bruk hydrogen produsert fra fornybare kilder, sier prosjektleder i Green Drive Region Daniel Bügel, som har vært bidragsyter til rapporten.

Forside-Sweco-rapport-498x700
Klikk på bildet for å lese rapporten.

Åtte stasjoner gjør susen
Sweco-rapporten løfter fram åtte lokaliteter som er særlig godt egnet til å skape en god tilgang på en helhetlig hydrogeninfrastruktur for befolkningen i regionen og samtidig ivareta gjennomfartstrafikken.

– I rapporten har vi skissert en løsning med åtte hydrogenstasjoner i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Hedmark og Akershus. Raporten kan danne grunnalg for det viktige samarbeidet med med lokale og nasjonale aktører for å kartlegge konkrete behov og muligheter, forklarer Wallmark.

Den samlede investeringskostnaden for å bygge åtte hydrogensatsjoner samt tre elektrolysører for hydrogenproduksjon beløper seg til SEK 130 millioner (NOK 124 millioner). For å nå break-even må hver fyllestasjon betjene 250 personbiler, alternativt 90 biler og fire busser.

Må ha fødselshjelp
Sweco-rapporten påpeker at en tydelig styringsstrategi er nødvendig, dersom en slik infrastrukturutbygging.

– For å få dette til må myndighetene og næringslivet spille på lag og drive prosessen fremover, mener Bügel.

Tidligere studier har pekt på behovet for en kombinasjon av investeringsstøtte og driftsstøtte for hydrogeninfrastruktur, samt incitament for å kjøp av hydrogenbiler, i den tidlige innføringsfasen.