Velferdsteknologi engasjerer

Initiativet er et direkte resultat av et informasjonsmøte for politikere og toppledere i kommunene som deltar i det Interreg-støttede SOL-prosjektet. Vel 60 frammøtte, hvorav omtrent halvparten var politikere, fikk tips om hvordan digitale hjelpemidler kan øke brukernes selvstendighet og bidra til å effektivisere tjenesten.

På møtet ble det gitt en orientering om SOL-prosjektet. Det ble også lagt stor vekt på betydningen av samhandling, informasjon, kompetanseheving og kunnskapsinnhenting, kartlegging både av behov og utførte tjenester, digitaliseringens muligheter for smartere og mer effektiv oppgaveløsing.

[faktaboks tittel=»SOL» plassering=»ingen»] Support quality Of Life – SOL, er en grenseoverskridende satsning på helse, velferdsteknologi, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon i Indre Skandinavia. I prosjektet skal det jobbes med spredning og mer bruk av velferdsteknologi, parallellt med utvikling av nye arbeidsprosesser.

Brukerdrevet innovasjon ved systematisk implementering av hjelpemidler for å øke kundenes/brukernes egen mestring, vil gi mer rasjonell bruk av helsepersonell. Prosjektet vil oppnå ny kunnskap og etablere ny praksis. Dette skal gjøres ved systematisk samhandling både vertikalt og horisontalt i tjenestekjeden. Prosjektet skal utnytte ulik kompetanse og styrker, samt aktivt involvere sivilsamfunn og næringsliv, forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus, Hedmark og Värmland. [/faktaboks]

Marit Heiberg. Foto: Kunnskapsbyen.no

Spontan nettverksdannelse
Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er prosjektleder i SOL, var strålende fornøy med responsen fra deltakerne.

– Vi opplevde gledelig stort engasjement og entusiasme både blant politikere og administrasjon, sier hun.
Heiberg er også begeistret over at møtet resulterte i etableringen av det helsepolitiske nettverket for kommunepolitikere på Romerike.

– Det er smart å dele kunnskap og erfaringer. Samhandling om utviklingsprosjekter og – ikke minst –felles innkjøp av teknologi, bør være høyaktuelle temaer, mener hun.

Løsninger som skaper mestring
Heiberg opplever at velferdsteknologi engasjerer og berører svært mange mennesker, både blant eldre og deres pårørende i generasjonen under.

– Det summet godt rundt bordene. Velferdsteknologiske løsninger er aktuelle for oss alle, sier hun.

Slike løsninger kan dreie seg om sensorer som varsler om at du har falt, medisindispensere som minner om at medisinen skal tas, spyl-og-tørk-toaletter som hjelper deg med intimhygienen eller en automatisert robot som hjelper deg å spise om du ikke kan bruke hendene.

– Det ble et veldig bra møte med stor interesse for å lære mer om mulighetene velferdsteknologiske løsninger kan gi, sier Heiberg.

Hun viser til at mange har tatt i bruk roboter til å klippe plenen eller støvsuge gulv. Det er ikke mange årene siden slike løsninger var helt ukjente.

– Jeg tror at vi blir stadig mer åpne for å prøve ut ny hverdagsteknologi. Når vi erfarer at den gir økt mestring og trygghet, og at det er lett å få veiledning og støtte om noe går i stykker, så vil enda flere bli positivt innstilt.

Må trekke kommunale grenser
Allerede i dag er det mangel på sykepleiere. I årene framover blir det enda flere eldre og personalmangelen øker. Dette vil presse fram en diskusjon om hvordan ansvarsdelingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker skal være.

– Før eller siden blir det rett og slett et spørsmål om hvor langt kommunen kan strekke seg i å gi tjenester, sier Heiberg.

Prosjektlederen tror dannelsen av det helsepolitiske nettverket for kommunepolitikere på Romerike kan bli en svært nyttig arena for denne debatten.