EU peker på Interreg som et av de viktigste verktøyene for regional utvikling i Europa

Corina Crețu er EU-kommisær med ansvar for regionalpolitikk. Brussels, Belgium, June 26, 2017, 7th Cohesion Forum. Patrick Mascart © Scorpix

Den 26. og 27. juni ble det avholdt Samhørighetsforum (Cohesion Forum) i Brüssel for å diskutere utformingen av politikken etter 2020. Herdeltok samtlige EU-land, EØS-landene og en rekke av EUs regioner foruten relevante paraplyorganisasjoner. Fra Europakommisjonen deltok president Jean-Claude Juncker, visepresident Jyrki Katainen og kommisærene Pierre Moscovici, Marianne Thyssen, Günther H. Oettinger, Karmenu Vella og Corina Crețu. Dagen etter la Oettinger og Crețu frem Refleksjonsnotatet om EU-budsjettet.

Budskapet fra EU-kommisjonen er at det er et klart behov for fortsatt europeisk solidaritet på tvers av landegrensene, at investeringene har gitt at det resultater, men at det er behov for betydelig reformer. Dette kom tydeligst til uttrykk i budsjettkommisær Oettingers tale der han understreket den europeiske merverdien i investeringer og behovet for konsentrasjon om noen nøkkeloppgaver og budsjettkutt etter Brexit. Oettingers tale kan ses her.

Europakommisjonen fremhever følgende eksempler på investeringer som gir europeisk merverdi:

Fra norsk side kan vi merke oss at Kommisjonen fremhever grensekryssende programmer som Interreg som et eksempel på satsinger med klar europeisk merverdi og som en sannsynlig prioritet etter 2020.

[faktaboks tittel=»EUs samhørighetspolitikk» plassering=»ingen»] I perioden 2014-2020 er det satt av 367 milliarder EUR – ca. en tredjedel av EUs samlede budsjett – til strukturfondene (som er virkemidlene for denne delen av EUs politikk) fordelt over fem forskjellige fond. EØS-avtalen omfatter ikke EUs samhørighetspolitikk. Norske regioner får ikke midler fra strukturfondene i EU. Men EUs regionalpolitikk har likevel mange berøringspunkter med norsk politikk:

[/faktaboks]