Internasjonalt samarbeid nyttig for klima og transport i Akershus

I en kronikk i dagens Eidsvoll Ullensaker Blad, peker han på hvordan blant annet Interreg-prosjekter har vært viktige for utviklingen av en felles plan for areal og transport (ATP) i Oslo og Akershus.

– Oslo og Akershus har de siste 10 årene hatt en økning på 70 prosent i kollektivtrafikken. Men det er fortsatt en lang vei å gå før vi er i mål. Både i utarbeidelsen og nå i gjennomføringen av ATP, og i mer konkrete prosjekter knyttet til løsninger i kollektivtrafikken og transportsystemer har internasjonalt samarbeid vært viktig. Det er mange europeiske storbyregioner som tidligere har gått gjennom den transformasjonen vår region har vært i, og er i. Her har vi naturligvis mye vi kan lære om både arealplanlegging og smarte transportløsninger. Slik kompetanseoverføring mellom byer og regioner har vi glede av både gjennom studiebesøk og konkrete prosjekter innenfor rammene av for eksempel INTERREG og Horisont 2020, skriver KrF-politiker Salvesen.

Han peker på at temaer som klima, transport og mobilitet er grensekryssende.

– Konklusjonen må derfor bli at mange av samfunnsutfordringene knyttet til dette feltet bare kan løses gjennom internasjonalt samarbeid. Det gjelder også den delen av transportsystemet som ikke fysisk krysser landegrenser, slik som kollektivtrafikk. Her trenger man samarbeid for å finne de beste løsningene. Økt digitalisering i transportsektoren har ytterligere aktualisert og forsterket det behovet, mener Salvesen.

Salvesen er også opptatt av at norske regioner har påvirkningskraft overfor EU, gjennom deltakelse blant annet i internasjonale samarbeidsprogrammer som Interreg.

– Nasjonale transportplaner ser sjelden utover landegrensene. Her spiller både EU og det regionale nivået en viktig rolle. Over hele Europa samarbeider regioner, gjerne med politisk og økonomisk støtte fra EU, for å påvirke nasjonale myndigheter til bedre samordning og utbygging av jernbane. For vår del er den daglige trafikken av vogntog, som nå er rett i underkant av tre tusen i snitt, over Svinesundsbroen og videre inn i Oslo et vesentlig problem – knyttet til både trafikkavvikling og miljø. For persontrafikk er tog mellom Göteborg og Oslo, og deretter videre ned i Europa, verken konkurransedyktig på tid eller frekvens, skriver Salvesen.