Åtte nye prosjekter skal styrke samarbeidet i Barentsregionen

Naboskap-programmet Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg, store avstander og rikholdige naturressurser.

Til sammen har 26 prosjekter blitt finansiert gjennom programmet siden første utlysningsrunde i 2017.

I tillegg til programmets ordinære prosjekter, gir Kolarctic også støtte til større infrastrukturelle satsninger for nordområdene. I løpet av programperioden har tre såkalte LIP-søknader (Large Infrastructure Projects) blitt finansiert. Norge deltar i et bilateralt LIP-samarbeid med Finland, hvor prosjektets formål er å utbedre og sikre grensekorridoren mellom Kirkenes og Kaamanen.  

Programmet er delfinansiert av EU gjennom European Neighbourhood Instrument (ENI CBC), Finland, Sverige, Russland og Norge.

Sterk norsk representasjon
Tidligere i vår møttes overvåkningskomiteen i programmet for å avgjøre hvilke prosjekter som mottar kolarctic-støtte i inneværende periode. Av til sammen 64 søknader nådde åtte nye prosjekter gjennom nåløyet. Av disse har Norge en sterk representasjon og deltar i hele syv av disse. Sammenlagt har 26 prosjekter blitt finansiert gjennom programmet siden første utlysningsrunde i 2017.

Dette er de syv prosjektene med norsk deltagelse som skal bidra til utvikling og samarbeid i regionen for de kommende årene:

CoASal
Prosjektet skal bidra til å undersøke og dokumentere effektene av nye reguleringer for den arktiske villaksen, samt undersøke potensielle trusler som dagens laksepopulasjon står overfor som for eksempel klimaendringer, en voksende oppdrettsnæring og et nytt sykdomsbilde. Prosjektet øker bevisstheten og kunnskapen om den unike felles ressursen som Atlanterhavslaksen utgjør og knytter kontakt mellom lokale fiskere og forvaltning, samt intensiverer det vitenskapelige samarbeidet mellom Norge, Sverige, Finland og Russland.

Norsk prosjekteier: Fylkesmannen i Finnmark

Norske midler: 135 925 euro

Totalbudsjett: 1 146 619 euro

Arctic Skills
Prosjektets formål er øke den yrkesfaglige kompetansen til små- og mellomstore bedrifter (SMB) i Barents-regionen gjennom rekruttering, bedre undervisningskvalitet og flere uteksamineringer fra yrkesfaglige skoler.

Norsk prosjekteier: Kirkenes videregående skole

Norske midler: 308 035 euro

Totalbudsjett: 1 084 910 euro

ARCATQUA
Prosjektet skal promotere utviklingen av bærekraftig akvakultur i den arktiske regionen gjennom innovasjon og grensekryssende kunnskapsutveksling. Dette innebærer blant annet å sikre enda bedre rogn- og smoltproduksjon, bidra til en forutsigbar produksjon, utvikle dietter og fôringsregimer som tilfredsstiller næringsmessige mål, forbedre fiskehelse og fiskevelferd, samt promotere og demonstrere bruken av miljøvennlige vannresirkuleringsteknologi (RAS).

Norsk prosjekteier: Nord universitet, Bodø

Norske midler: 500 000 euro

Totalbudsjett: 3 255 582 euro

I2P
Innen 2030sikter man på å kunne tilbys mange skreddersydde varianter av metallprodukter som er designet og produsert gjennom 3D-printing i regionen. Dette vil komme på bakgrunn av grensekryssende samarbeid, økende eksportmuligheter, viljen til å imøtekomme regionens behov, et robust arbeidsmarked, bedre infrastruktur og velstandsøkning. Teknologien vil sørge for at flere bedrifter og produkter vil bidra til mindre miljøpåvirkning fra produksjonsindustrien i regionen.

Norsk prosjekteier: UiT Tromsø

Norske midler: 83 975 euro

Totalbudsjett: 1 011 564 euro

DeConcreate
Prosjektet skal arbeide for grensekryssende arktisk teknologisamarbeid mellom industri, akademia, FoU-miljøer om sirkulærøkonomisk vekst i kolarctic-regionen ved å utvikle nye innfallsvinkler for gjenbruk og resirkulering av bygningsmaterialer, med særlig fokus på betong. Dette med hensyn til miljø så vel som et kaldt arktisk klima.

Norsk prosjekteier: Norut Narvik

Norske midler 300 000 euro

Totalbudsjett: 1 178 125 euro

DIT4BEARs
Prosjektet vil jobbe med tilpasning og overføring av Disruptive Information Technologies (IoT, Big data, Distributed Ledger Technologies og annet) for å imøtekomme sosiale og økonomiske behov i den Barents-Euro-Arktiske regionen. Utfallet av prosjektet skal brukes til å imøtegå relevante utfordringer innenfor transportsektoren, resirkuleringssystemer, mobilitet av folk og varer, transportsikkerhet ift. vedlikehold av regionens viktigste vinterveier, samt reindrift.

Norsk prosjekteier: UiT Narvik

Norske midler: 50 650 euro

Totalbudsjett: 1 155328 euro

NABL
Prosjektet skal sørge for bedre øst-vest passasje mellom transportkorridorer på Nordkalotten, samt grensekryssende mobilitet i Kolarctic-regionen.

Norsk prosjekteier: UiT Narvik

Norske midler: 104 502 euro

Totalbudsjett: 1 246 904 euro