Å se skogen for mer enn bare trær

Man kan få mye mer ut av skogen enn tømmer. Ikke-tømmer-baserte produkter (NTFP) inkluderer produkter som bær, og sopp som vokser på skogbunnen og trær.

Mens et tre kan bruke mange år før det blir stor nok til å hugges, vokser NTFP-produkter hurtig og kan høstes kontinuerlig. For mange i nordområdene er dette også produkter som utgjør en ekstra inntektskilde.

Men tilgjengeligheten til disse produktene kan være usikker. Man er aldri helt sikker på når og hvor de vokser, og om det i hele tatt har vært en god sesong. Under disse forutsetningene er det svært forståelig at bedrifter som lever på disse ressursene er tilbakeholdne når det gjelder å investere i større prosesseringsmetoder.

Bedre ressursutnyttelse

Men finnes det måter å skape mer forutsigbar tilgang til ressurser? Det er sentrale spørsmål som Interreg-prosjektet Agroforestry in Barents Region utforsker.

NIBIO er norsk prosjekteier for prosjektet som har flere sentrale forskningsinstitusjoner fra Finland, Sverige og Russland med. Prosjektet finansieres av Kolarctic CBC.

Interessen for ikke-tømmerbaserte-produkter har vært økende i de senere år, og bedrifter som lever på disse skogressursene har vært opptatt av å utnytte potensialet bedre. Gjennom prosjektet har man kombinert løsninger fra både landbruket og skogindustrien, med mål om å skape lønnsomme og bærekraftige vekstmetoder som vil øke tilgjengeligheten.

Grenseoverskridende samarbeid gir bedre resultater

NIBIO har ledet arbeidet med et pilotprosjekt som har sett på forvaltningspraksiser innen agro-jordbruk. Samtlige samarbeidspartnere har lange erfaringer med feltundersøkelser, og de ulike resultatene fra testområdende blir sammenlignet med hverandre for å skape enda mer robuste data som gjenspeiler ulike habitat, vekster og land.

Blåbær er en av artene man har sett på. Et ettertraktet bær på grunn av den gode og søte smaken, så vel som de helsefremmende egenskapene. Men tilgjengeligheten varierer fra land til land, og mengden kan variere fra år til år.

Bærplukking har en lang og viktig tradisjon blant folk i Kolarctic-regionen, men det er stadig færre som tar turen ut til skogen for å nyte naturens grøde. Særlig Arkhangelsk-området har tradisjonelt vært fremoverlent med å utnytte naturprodukter i mat og medisin. Northern Arctic Federal University i Arkhangelsk har deriblant hatt oppgaven med å kartlegge tradisjonell bruk av NTFP, og vurdert utviklingspotensialet for disse.