Norge med i unikt forskningsprosjekt om digitalisering av planverktøy

Eksperter, forskere og beslutningstagere møttes nylig hos Erhvervsstyrelsen (Danish Business Authority) i København til kickoff for DIGIPLAN, et flunkende nytt ESPON TA-prosjekt som skal bistå land i Europa med verdifulle analyser innen arealplanlegging.

Digitaliseringen bidrar til å skape mange nye muligheter for kommunal og regional forvaltning, også med tanke på utformingen av arealplaner. Samtidig er det store forskjeller på tvers av land i Europa på bruken av slike verktøy. Disse nyansene er viktige å fange opp og prosjektet vil se på de ulike tilnærmingene til tematikken, samt utforme anbefalinger på hvordan disse bør brukes.

Lærer av hverandres erfaringer
Under kickoff-samlingen, vektla flere av innlederne nødvendigheten av å se til erfaringer i andre land. Samarbeidslandene satte seg et felles mål om å øke kunnskapen om digitale planverktøy for å kunne bruke det i forbindelse med fremtidige digitaliseringstiltak av plandata.

– Jeg har store forventninger til prosjektresultatene og hvordan det kan bidra til å skape gode retningslinjer i arbeidet med å styrke lokale og regionale myndigheter i deres planarbeid, sa Hilde Johansen Bakken som deltok på samlingen på vegne av Kommunal- og Moderniseringsdepartmentet (KMD).

– DIGIPLAN vil skape rom og muligheter for beslutningstagere og eksperter over hele Europa, hvor de vil dra nytte av forskningsresultatene. Prosjektet vil også bidra til en større refleksjon om styrken og spennvidden i digitalisering av plandata, samt organiseringen og finansieringen av slike verktøy, sa Pierra Petruzzi fra ESPON EGTC.

Som alle ESPONS TA-prosjekter er kunnskap- og erfaringsutveksling viktige elementer i prosjektprosessen.

LES MER: ESPON utlyser midler til forskningsprosjekt om digitalisering

Tverrfaglig tilnærming til digitale strategier
Københavns universitet skal koordinere selve implementeringen av DIGIPLAN i samarbeid med NTNU, Nordregio og sveitsiske Institutt for skog-, snø-, og landskapsforskning (WSL). Panelet med eksperter skal se på de landenes tilnærminger og digitale strategier for planverktøy, inkludert hvordan man evaluerer bruken av verktøyene samt hvordan selve planarbeidet fremstår i verktøyene.

Forskningen vil legge vekt på caser og gode praksiser i tolv andre EU-land for best mulig sammenligningsgrunnlag.

Tre land i front innen digitale planverktøy
Danmark regnes som en pioner innen arealplanlegging. Etter en omfattende regionreform i 2006, har landet etablert et nasjonalt digitalt planregister, samt en åpen geodatabase bestående av over 34 000 effektive lokale utviklingsplaner. Det er også et krav om at alle arealplaner som går under planloven i dag skal registreres.

Omfanget og kvaliteten på plandataene har også gått drastisk opp fordi dataene skal brukes til et nytt skattesystem for eiendom som er under utvikling.

Norske myndigheter forpliktet seg i 2015 til å fokusere ytterligere på digitalisering og har formulert konkrete målsettinger for et digitalt planregister i alle kommuner. Et viktig fokusområde har vært å bedre den vertikale forståelsen i reguleringsplaner, samt styrke konteksten for kart og medfølgende bestemmelser.

Norge har hatt en felles standard for alle reguleringsplaner i mange år.

Sveits har også formulert en egen digitaliseringsstrategi for 2016 og 2018, som blant annet har satt seg mål om å digitalisere alle plandata, særlig med tanke på utviklingen mot «Smarte byer og- regioner» initiativet.

Som en av få føderasjoner har Sveits opprettet egne kartportaler for arealplanlegging i samtlige kantoner i tillegg til nasjonale bestemmelser.

ESPON targeted analysis
ESPON targeted analysis (TA) er et virkningsfullt initiativ for kunnskapsoverføring, dele erfaringer og legge til rette for bruken av territorielle data basert på reelle og steds-baserte policyer. I likhet med flere av ESPONs initiativer bidrar TA til at et europeisk perspektiv kan legges til grunn for myndighetsutøvelsen.

For mer informasjon: