Program: Kolarctic ENPI CBC

GrAB: Grønne arktiske bygninger

Prosjektets formål er å formidle overfor myndigheter grønne bygningsmetoder for et kaldt arktisk klima, for planlegging av bosettinger i nord.

ReArc

Gjennom dette prosjektet skal samarbeidspartnerne arbeide for å gjenopprette elver som tidligere har blitt tørrlagt på grunn av utbygging av tømmerfløting og industriell virksomhet.

SEESIMA

SEESIMA-prosjektet jobber med å skape større bevissthet rundt tekniske løsninger på miljømessige påvirkninger fra gruvedrift. Både for å redusere det miljømessige trykket, men også for økonomisk vekst.    

SALMUS: Laks og elvemusling

Prosjektet skal kartlegge status for elveperlemusling som indikator på miljøtilstanden, og utvikle egne økosystem-metoder.

BeTech

Målet med prosjektet er å inspirerer skoleelever til å velge matematikk og realfag, gjennom kontakt med lokalt næringsliv i Barentsregionen  

Multi-Use-Plan

Prosjektets overordnede formål er å bevare og forbedre tilstanden på naturmiljøet ved Pasvik og Grense Jakobselvs grensekryssende elvedeltaer. Dette både til fordel for lokalbefolkningen, men også som et ledd for…

ACBR – Arktisk kystsoneresing

Risikoen for oljeutslipp i Arktis har økt kraftig på grunn av olje- og gassutvinning, samt stor kysttrafikk i området. Kystområdene er de mest sårbare områdene siden det kan påvirke området…