Bioraff – Mer av tre

Et bioraffineri er et anlegg for produksjon av produkter (kjemikalier, materialer, drivstoff og energi) fra en biobaserte råvare. Et bioraffineri kan sammenlignes med et oljeraffineri hvor råoljen raffineres til mange forskjellige produkter. Bioraffineriet skal på sikt kunne erstatte oljeraffineriet, og derved redusere samfunnets avhengighet av fossil olje og samtidig redusere utslippene av klimagasser. Hovedmålet med «Bioraff – Mer av Tre» er å utvikle og foredle produkter som skal inngå i fremtidens bioraffinerier, både med utgangspunkt i dagens skogbaserte produksjonsanlegg og i helt nye typer bioraffineri. Utviklingen av disse nye produktene skal styrke eksisterende næringsliv og bidra til å skape nye foretak basert på skogsråvare.

Nordens Grønne Belte er en region med betydelige skogressurser og skogbasert næringsvirksomhet, både på svensk og på norsk side. Prosjektet «Bioraff – Mer av Tre» skal bidra til å videreutvikle og synliggjøre regionen som et kompetansesenter innenfor ny konvertering, bioraffinering, av skogsbiomasse, og derved posisjonere Midt-Skandinavia som en sentral aktør i utviklingen av framtidens bioøkonomiske samfunn. I tett samarbeid med eksisterende skogbasert industri og andre industrisektorer i regionen skal «Bioraff – Mer av Tre» bidra til å utvikle nye grønne produkter og prosesser basert på regionens skogressurser.

«Bioraff – Mer av Trä» bygger videre på resultat oppnådd i det tidligere Interreg-prosjektet «Bioraffinaderi Mitt-Skandinavien», og omfatter fire delprosjekt. I det første ligger fokus på å identifisere og utnytte eksisterende skogsindustrielle reststrømmer for å kunne realisere storskala produksjon av encelleprotein, SCP, som en interessant proteinkilde i fiskefôr og således interessant for fiskfôrindustrien. SCP kan også brukes som fôrkilde i annen næringsmiddelproduksjon. Mobilisering av tverrsektorielle verdikjeder vil være en viktig del av prosjektet. Det skal også gjennomføres en markeds- og økonomisk analyse, samt en livssyklusanalyse (LCA) i tett dialog med aktører i hele verdikjeden fra skogsindustri til fiskefôrproduksjon innenfor Norden Grønne Belte.

I det andre del-prosjektet vil det bli gjennomført laboratoriestudier hvor skogbasert råstoff brytes ned til fermenterbart sukker som så skal omsettes videre til protein ved fermentering. I dette delprosjektet vil omfatte utvikling av metoder for trebasert sukkerproduksjon, samt avanserte biotekniske metoder for å utvikle, utrede og analysere en mikroorganisme med høyere eller like høyt proteininnhold som det som finnes i fiskemel.

Et tredje del-prosjekt bygger på resultatene fra arbeid som ble gjennomført i det tidligere «Bioraffinaderi Mitt-Skandinavien»-prosjektet hvor man studerte bio-oljeproduksjon fra ligninrike strømmer i skogsindustrien. Målet for dette nye delprosjektet er å utvikle produksjonskonsepter hvor man oppnår bedre lønnsomhet gjennom samproduksjon av biodrivstoff og biokjemikalier fra ligninrik pyrolyse-olje.

Det fjerde del-prosjektet i «Bioraff – Mer av Tre» skal utrede bruk av torrefiert (røstet) biomateriale såkalt «svart pellets». Målet er å undersøke det miljømessige, tekniske og praktiske potensialet for bruk av torrefiert materiale innen nye markedsområder. Resultatene kan bidra til erstatning av fossilt brensel i bl.a. nærvarmesentraler og smelteverk, med lokalt produsert torrefiert materiale basert på lokalt/regionalt tilgjengelig bioråstoff, samt lette etablering av «svart pellets» i det småskalige markedet.

Norsk prosjekteier

Papir og fiberinstituttet AS

Kontakt

  • Karin Øyaas

    Papir- og fiberinstituttet AS

    959 36 526

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 1 305 000 Kjell

Total: 1 015 455 €

Andre partnere

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune