e-MOPOLI

e-MOPOLIElectro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility

Mål:

Bidra til økt opptak av elektrisk mobilitet og alternative drivstoff & teknologier gjennom bompengeordninger som favoriserer e-mobilitet og bedre tilgang til fylle- og ladestasjoner.

Aktiviteter:

  • Analysere utfordringene og forutsetningene i partnerregionene med hensyn til økt opptak av e-mobilitet og alternative drivstoff
  • Utveksle erfaringer, identifisere og overføre god praksis mellom partnerne gjennom workshops, rundebordskonferanser og studieturer
  • Overvåke gjennomføringen av regionale handlingsplaner som skal utarbeides på grunnlag av læringen fra prosjektet

Resultater:

Mer miljøvennlig transport gjennom:

  • Bedre tilgjengelighet til fylle- og ladestasjoner for alternative drivstoff
  • Bompengeordninger og avgiftsregimer som favoriserer miljøvennlige kjørertøyer
  • Mer miljøvennlige bussflåter

 

Regionalt utfordringsbilde og mål med prosjektdeltakelsen

Rogaland fylkeskommune (Rfk) adresserer den regionale transportstrategien og planen for energi og klima som politikkinstrument i prosjektet. Innenfor dette er fokus på elektrisk mobilitet, med elektrifisering av ferger og busser, utvikling av ladeinfrastruktur og by-logistikk. Rfk er inne i en prosess med å fase inn nullutslippsbusser på den 50 km lange bussveien utenfor Stavanger, og det er i den forbindelse behov for å utbygge lade- og fylleinfrastrukturen for elektrisitet. Basert på læringen fra prosjektet ønsker Rfk å forbedre den regionale planen gjennom forbedret styring og forvaltning, og kunnskap om gode løsninger for økt opptak av grønn kjøretøyteknologi & drivstoff.

Rfk vil organisere en interregional workshop og et studiebesøk. Temaet vil være nullutslipps el-busser og tilhørende ladeinfrastruktur. Man vil i denne forbindelse presentere den regionale transportstrategien og planen for energi og klima.

Kollektivselskapet Kolumbus, Statens Vegvesen, Stavanger, Sandnes, Sola and Randaberg kommune, Lyse Energi og en bransjeorganisasjon for gods og logistikk inngår i en regional stakeholdergruppe som skal etableres i tilknytning til prosjektet. Denne gruppen skal støtte gjennomføringen av prosjektet gjennom å definere forbedringsbehov, identifisere god praksis fra egen region og vurdere anvendeligheten av god praksis fra de europeiske partnerne. Et utvalg av disse aktørene vil også delta på workshoper og studieturer i de andre partnerregionene.

Norsk prosjekteier

Rogaland fylkeskommune

Prosjektperiode

01.06.2018 - 31.05.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 217 443 €

Total: 1 942 053 €

Andre partnere

Province of Brescia Calabria Region – Infrastructure department n.6 Regional Development Agency of Gorenjska, BSC Regional Development Agency Ltd. Kranj REGION OF ATTICA Flemish government Department Environment Regional Council of Kainuu Rogaland County Council Bucharest-Ilfov Regional Development Agency Zemgale Planning Region