Felles Fjellrev II

Fjellets Fjellrev II – med flere partnere i forlengelsen av et vellykket prosjekt.
Med Fjellets Fjellrev II vil vi hjelpe fjellreven med å ta nye skritt på veien mot målet: at den lille arktiske reven skal klare seg på egen hånd. Arten ble tidligere jaktet på til randen av utryddelse i Skandinavia. Det er derfor vårt ansvar å forsøke å gi en av våre mest truede arter en mulighet til å reetablere seg i våre felles fjellområder. Etter flere års støttetiltak, ser vi nå tydelige tegn på at arbeidet er i ferd med å lykkes.

Men det er nå, når pilene peker oppover, at innsatsen må intensiveres og forsterkes. Dette gjør vi gjennom å utvide prosjektområdet og inkludere flere partnere i prosjektet. Slik når vi målet om å sikre langsiktig beskyttelse og bevaring av fjellreven i den skandinaviske fjellverdenen.

Økt fokus på en av våre mest truede arter.
Fjellreven har i løpet av 2000-tallet, og ikke minst de siste fem-seks årene, fått stadig større oppmerksomhet – i media og av utenlandske filmprodusenter. Dette er et resultat av bl.a. det arbeidet som ble gjennomført innenfor rammene av prosjektet Fjellets Fjellrev I (2010 – 2014).

I dag rapporteres det om stadig flere observasjoner av fjellrev i områder der arten lenge har vært borte: Fjellreven vender tilbake til tapte habitater for å føde nye valpekull. I disse områdene kreves det nå organiserte støttetiltak for at arten skal etablere seg på permanent basis. Slik binder arten sammen leveområder som lenge har vært isolerte fra hverandre.

Nå anerkjenner også regjeringene i Sverige og Norge fjellrevens situasjon. Gjennom undertegnelsen av en felleserklæring skal artens langsiktige overlevelsesmuligheter forbedres, noe som er viktig for å opprettholde biologimangfoldet i de skandinaviske fjellene. Prosjektdesignet i Fjellets Fjellrev II støtter opp under intensjonen i den felles regjeringserklæringen. Gjennom prosjektet får regjeringenes intensjoner om en felles forvaltning en solid plattform og det beste mulige utgangspunktet.

For fjellreven finnes det flere fordeler med at prosjektområdet og omfanget av partnere utvides:

 • Fjellreven kjenner ingen grenser. Fra et forvaltningsperspektiv er det derfor en fordel at fylker og län jobber i fellesskap.
 • Gjennom felles anskaffelser av blant annet fôr og fôringsautomater, viltkameraer og annet nødvendig utstyr oppnår utnytter man ressursene på en økonomisk gunstig måte.
 • Nødvendige forvaltningsrelaterte forskningsprosjekter kan enkelt samordnes gjennom et felles prosjekt med felles prosjektledelse.
 • Felles prosjektledelse senker administrative kostnader. Dermed kan en større andel av ressursene brukes på tiltak i felt, samt på kommunikasjon med almenheten.
 • Förtransport til avsidesliggende områder kan samordnes og gjøres billigere.
 • Mer relevant og enklere evaluering og analyse av resultater, ettersom prosjektet omfatter en større og sammenhengende del av fjellrevens naturlige leveområde.
 • Fjellreven som art har stor symbolverdi, ikke minst i relasjon til klimaforandringer og konsekvenser for miljøet i de skandinaviske høyfjellene.

Konkrete støttetiltak:
Prosjektet skal videreføre forskningen som er avgjørende for framtidig forvaltning av arten. I dette arbeidet samarbeider vi med NINA (Norsk institutt for naturforskning) og zoologisk institutt ved Stockholms universitet.

Kommunikasjon og informasjon:
Prosjektet skal utarbeide en kommunikasjonsplan for at prosjektets målsettinger, aktiviteter og resultater skal få så stort gjennomslag i offentligheten som mulig. Via sosiale medier skal det gjøres en målrettet innsats for å nå ut til barn og ungdom.

Prosjektets eksterne kommunikasjonsaktiviteter inkluderer:

Utbredelsen av sosiale medier innebærer nye krav bilder, tekst og annet innhold som regelmessig må formidles for å skape dialog mellom prosjektet og publikum. Dette innebærer at man dokumenterer bredden av prosjektets aktiviteter gjennom foto og levende bilder fra alle årstider, og at dette blir presentert sammen med aktuell og relevant informasjon fra prosjektet.

 • Barneboken «Møt Fjellreven», brosjyren «Fjellreven» og animasjonsfilmen «Storm & Tinde» danner grunnlaget læremateriell som retter seg mot elever i småskolen og på mellomtrinnet. Læremateriellet inkluderer også veiledning til lærere.
 • Produksjon av en ny barnebok og ny animert kortfilm innenfor tematikken «lemen-fjellrev-fjelløkologi».
 • Relansering av prosjektets nettsider, med nytt design og en egen interaktiv barneside.
 • Samarbeid med reiselivsaktører om småskala fjellrev-turisme.
 • Konkrete tiltak i felt, som blant annet inkluderer skilting og evt. etablering av turstier, slik at besøkende på egen hånd kan oppsøke og oppleve forholdene i fjellet. Under ideelle forhold kan besøksopplevelsen krydres med observasjoner av fjellrev.
 • Korte filmer fra forskere og naturoppsyn, som viser hvordan feltarbeidet med å bevare fjellreven foregår.
 • Oppsøkende arrangementer med presentasjon av bilder og informasjon for barn og voksne i alle berørte kommuner.
 • Seminar i Brussel for å vise fram effektene av grenseoverskridende forvaltning.

 

 

Norsk prosjekteier

Miljødirektoratet, Trondheim

Kontakt

 • Jan Paul Bolstad

  Miljødirektoratet

  950 60 608

  Send e-post

Prosjektperiode

16.02.2016 - 31.12.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 2 168 859 €

Total: 4 375 848 €

Andre partnere

NINA, Norsk institutt for naturforvaltning

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nordland

WWF Norge

Länsstyrelsen i Västebotten

WWF Sverige

Stockholms universitet

Taiga Nature & Photo