Innovasjoner for bærekraftig planteproduksjon

Hvordan kan vi produsere mer på samme jordbrksareal – med større bærekraft og redusert miljøpåvirkning? 

Prosjektet skal bidra til at innovative metoder og teknologi for effektiv og bærekraftig planteproduksjon skal anvendes kommersielt i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Prosjektets primære målgrupper er produsenter og utviklere av landbruksteknisk utstyr og planteprodusenter i landbruket.

Prosjektet er todelt:

  • I samarbeid med produsenter og landbruksaktører skal prosjektet anvende og verifisere metoder og teknologi som utvikles i forskningen.
  • Styrke spredningen av verktøy og metoder for kommersialisering i agrotknologiske bedrifter og økt anvendelse i landbruket.

Tiltakene skal føre til økt konkurransekraft for bransjen, samt økt produktivitet i konvensjonelt og økologisk landbruk. Videre bidrar prosjektet til økt biologisk mangfold og reduserte utslipp av nitrogen og fosfor til våre vassdrag, innsjøer og havområder.

I ØKS-regionen bidrar jordbruk og matindustrien til en betydelig sysselsetting, åpne landskap og en tydelig regional identitet. I samme region finnes spisskompetanse, sterke forsknings- og utviklingsmiljøer med god infrastruktur for forsøksvirksomhet, samt mange internasjonalt konkurransekraftige virksomheter innen presisjonsdyrking. Felles forutsetninger for dyrking gir oss gode forutsetninger for samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark.

Prosjektet tar også opp i seg begrenset tilgang på arealer, en samfunnsutfordring som ligger høyt på både EUs og Norges agenda. Dyrkbar jord er globalt sett en begrenset ressurs som vi er avhengige av for å produsere mat, fôr, fiber og biobrensel. Jordbruket er også nært knyttet til spørsmål om klima, forvaltning av vannressurser og biologisk mangfold. I dette komplekse landskapet skal prosjektet finne nye og smarte løsninger for større, mer effektiv og bærekraftig produksjon på de arealene vi har til rådighet.

 

Norsk prosjekteier

NIBIO

Prosjektperiode

04.02.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 1 316 744 Kjell

Total: 726 035 €

Andre partnere

JTI institutet för jordbruks- och miljöteknik AB