Kompetensutveckling inom processindustrin

En svagt utbildade arbetskraft och produkter som konkurrerar på marknaden måste ständigt utvecklas för att konkurrenskraften i regionen skall bibehållas. För att möta företagens behov av och efterfrågan på välutbildad arbetskraft måste de yrkesverksamma få möjlighet till den fort- och vidareutbildning som krävs för att kunna vara verksamma i arbetslivet även fortsättningsvis. Det är också viktigt att arbetslösa i regionen ges möjlighet till adekvat utbildning. Intresset för ungdomar att studera teknikämnen med inriktning mot industrin är litet. Behovet inom de processindustrirelaterade företagen är därför stort både i Sverige och Norge att satsa på kompetensutveckling i skolan, näringslivet och offentlig sektor. Dessa frågor bör kunna samordnas och effektiviseras för att utveckla en attraktiv region med god livsmiljö och hållbar utveckling utan att snedvrida konkurrensen mellan företagen i regionen. Projektet är ett samarbete mellan Inre Skandinavien och Gränslöst samarbete.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Kontakt