Nordiske sykkelbyer

Kommunene i Kattegat/Skagerrak-regionen står ovenfor store utfordringer knyttet til folkehelse, forurensing og trafikkavvikling. Bilbruken øker, trykket på infrastrukturen blir stadig større og selv i små tettsteder oppstår helsemessige og logistiske problem som følge av transportvanene. Dette avspeiler seg i økte kostnader i helsvesenet, dårligere livskvalitet og økte utslipp av blant annet drivhusgasser. Gjennom prosjektet Nordiske sykkelbyer vil 11 danske, norske og svenske kommuner møte de nevnte overgripende problemene ved en samordnet satsning på et miljøvennlig og helsefremmende tranportmiddel; sykkelen.

Prosjektet skal samle, dele og utnytte hverandres erfaringer, samtidig som kunnskap hentes inn utenfra for å gjennomføre en felles kampanje med et bredt spekter av aktiviteter. I sum danner denne kampanjen ”The Nordic Way”, en tiltakspakke som inneholder både sykkelregnskap, punktinnsatser som skilting, sykkelparkering og serviceposter, og holdningskampanjer rettet mot barn og unge, trafikksikkerhet og sykkel som transportmiddel til og fra arbeid. Konseptet ”The Nordic Way” skal i løpet av prosjektperioden implementeres og foredles, for deretter å kunne spres til andre byer og kommuner både i og utenfor programområdet.

Prosjektet vil foruten de direkte resultatene som kommer ut av aktivitetene som gjennomføres (informationsmaterial, kampanjer, investeringer og økt kunnskap):

Bidra til å øke sykkelbruken med seks (6) prosent i de deltakende kommunene i løpet av prosjektperioden, dette medfører 13 millioner flere sykkelturer en per dags dato. I den samme perioden vil antall bilturer reduseres med 6,5 millioner. I den samme perioden vil helsevesenet spare mellom 10 og 12 millioner kroner, som følge av mindre forurensing og bedre folkehelse.

Norsk prosjekteier

Sandefjord kommune

Kontakt

 • Hansen, Ole Jacob

  Sandefjord kommune

  +47 33 41 63 56

  +47 33 41 63 56

  Send e-post

 • Gilbert, Siri

  Kristiansand kommune

  +47 38 10 28 60

  Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2030 771 Kjell

Total: 2.169.147 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Mölndals Kommun, Viborg Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Mariestad Kommun, Varberg Kommun, Tranemo Kommun, Svenljunga Kommun, Kristiansand kommune.