NorSen

Prosjektet skal bidra til å styrke kompetansen innen miljøovervåking og fenologi på Nordkalotten. Forutsetningene for nedlesning og tolkning av satelittdata er meget gode på Nordkalotten, men samtidig krevende som følge av spesielle atmosfære- og lysforhold. Kompetansesentra på Nordkalotten er de fremste til å utvikle kunnskaper om hvordan man takler slike utfordringer, noe som vil komme forsknings- og utviklingsmiljøet globalt til gode. Prosjektet vil gi grunnlag for at regionalt ervervede kunnskaper og kompetanse i nord kan få større gjennomslagskraft i det internasjonale fagmiljøet, og gi nordiske miljøer større oppgaver enn enkeltlandenes miljø alene kan. Innen fenologi skal det skapes en samarbeidsplattform (også web-basert) hvor man samler og koordinerer data og informasjon, og dermed utvider regionens samlede kunnskaps- og kompetansenivå.

 

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for luftforskning

Kontakt

  • Hansen, Georg H.

Prosjektperiode

25.06.2010 - 30.06.2007