OSS

OSS – One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system

Mål: Forbedre førstelinjetjenesten og støttesystemet for førstegangs-entreprenører slik at flere starter bedrifter og overlever oppstartsfasen.

Aktiviteter:

  • Kartlegging av økosystemet for entreprenører
  • Erfaringsutveksling, identifikasjon og overføring av god praksis mellom partnerne gjennom seminarer, workshoper og studieturer
  • Overvåke gjennomføringen av handlingsplaner som er utarbeidet på grunnlag av god praksis fra andre partnere

Resultater:

Økt kunnskap om tilnærminger, verktøy og metoder som kan forbedre styringen av økosystemet for entreprenørskap, tilgangen til kapital, og øke kvaliteten på rådgivningen overfor etablerere –  som kan bidra til at flere starter bedrifter og at flere overleverer den vanskelige oppstartsfasen.

Regionalt utfordringsbilde og mål med prosjektdeltakelsen

Nystartede bedrifter i MR har høyere overlevelsesrate etter 5 år enn landsgjennomsnittet, men raten varierer mye mellom kommunene i fylket. Det er også relativt færre som starter egne virksomheter i MR enn i landet ellers. En utfordring i denne forbindelse er å identifisere entreprenører med et stort potensial for innovasjon og vekst. På grunnlag av læringen fra andre europeiske partnere ønsker MR derfor å forbedre kvaliteten på støttesystemet og førstelinjetjenesten for entreprenører, slik at dette blir bedre tilpasset markedet og brukernes behov på ulike steder i fylket. Økt bruk av digitale løsninger har et potensial for å gjøre støttesystemet mer effektivt og tilgjengelig for brukerne, og man ønsker også å lære av god praksis innenfor finansieringsløsninger og mentorskap.

MR adresserer fylkesplanens handlingsplan for kompetanse og verdiskapning som politikkinstrument i prosjektet.

MR vil organisere oppstartskonferansen og en workshop & studietur i tilknytning til dette. Man vil da presentere den regionale støttetjenesten for entreprenørskap hoppid.no, og besøke avdelingen i Ålesund. MR er også vertskap for et partnermøte i siste semester.

Innovasjon Norge, Fylkesmannen, kommuner, inkubatorer, næringshager, klynger og Ungt Entreprenørskap inngår i en stakeholdergruppe som skal etableres i tilknytning til prosjektet. Denne gruppen skal støtte gjennomføringen av prosjektet gjennom å definere forbedringsbehov, identifisere god praksis fra egen region og vurdere anvendeligheten av god praksis fra de europeiske partnerne. Et utvalg av disse aktørene vil også delta på workshoper og studieturer i de andre partnerregionene.

Norsk prosjekteier

Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektperiode

01.06.2018 - 31.05.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 408 955 €

Total: 1 539 601 €

Andre partnere

Møre and Romsdal County Council WSX Enterprise Agency for Regional and Economic Development PROVINCIAL COUNCIL OF GRANADA BSC, Business support centre Ltd., Kranj Rzeszow Regional Development Agency Artesis Plantijn University College Antwerp