SmartEdge

SmartEdgeSustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City

Mål:

Legge til rette for en klimavennlig utvikling i utkantbyer (Edge cities) og deres omkringliggende storbyområder

Aktiviteter:

  • Kartlegging av forutsetningene for en klimavennlig utvikling i utkantbyer og deres omkringliggende storbyområder (Berlin, Barcelona, Milano, Stockholm, Bukarest og Krakow)
  • Utveksle erfaringer, identifisere og overføre god praksis i tilknytning til byplanlegging, energieffektivisering og bruk av fornybar energi i transport- og boligsektoren.
  • Overvåke gjennomføringen av handlingsplaner som er utarbeidet på grunnlag av god praksis fra andre partnere

Resultater

Forbedrede politikkinstrumenter basert på læringen fra prosjektet, som vil lede til:

  • Økt andel fornybar energi i bygninger og transport
  • Bærekraftig byutvikling
  • Nyskapende teknologiske løsninger
  • Mer deltakerbasert byplanlegging mellom forvaltningsnivåer og sektorer

Regionalt utfordringsbilde og mål med prosjektdeltakelsen

Akershus fylkeskommune (AFK) tok initiativet til prosjektet i 2016 ut fra et ønske om å hente læring fra andre storbyregioner i Europa (Stockholm, Berlin, Milano, Barcelona, Krakow og Bucharest) med hensyn til hvordan utvikling av utkantbyer (edge cities) kan fremme overgangen til lavkarbonøkonomi. Partnerskapet ble etablert gjennom ulike europeiske nettverk. Utgangspunktet for prosjektet er at mindre byer i utkanten av storbyregioner kan fungere som «test labs» for utviklingen av miljøvennlige løsninger og begrense byspredning. Ved å gjøre slike byer (for Akershus’ vedkommende: Asker, Sandvika, Jessheim, Lillestrøm, Ski og Ås ) mer attraktive for bosetning og næringsutvikling så reduseres transportbehovet, energiforbruket og dermed utslippene.  AFK adresserer den regionale planen for klima og energi for Akershus 2018 – 2050. Denne planen er nært knyttet til areal- og transportplanen for Oslo og Akershus. Om lag halvparten av befolkningen i fylket bor i utkantbyene.

Oslo, Asker, Sandvika, Jessheim, Lillestrøm, Ski og Ås, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, kollektivselskapet Ruter, energiselskaper og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet inngår i regional en stakeholdergruppe som skal etableres i tilknytning til prosjektet. Denne gruppen skal støtte gjennomføringen av prosjektet gjennom å definere forbedringsbehov, identifisere god praksis fra egen region og vurdere anvendeligheten av god praksis fra de europeiske partnerne. Et utvalg av disse aktørene vil også delta på workshoper og studieturer i de andre partnerregionene.

Norsk prosjekteier

Akershus fylkeskommune

Prosjektperiode

01.06.2018 - 31.05.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 448 652 €

Total: 1 576 822 €

Andre partnere

Akershus County Council Brandenburg Ministry for Economic Affairs and Energy, Unit 35, Energy Efficiency and Energy Technology Barcelona Metropolitan Area Stockholm County Council Innovhub – SSI (Milan) Krakow Metropolis Association Ilfov County Council Ministry of Environment