UEiNGB – Ungt entreprenørskap i Nordens Grønne Belte

Thora Storm videregående skole og Jämtlands Gymnasium ønsker gjennom dette prosjektet at flere ungdommer i regionen skal etablere bedrifter, skape et grenseløst arbeidsmarked i regionen og øke antallet som tar høyere utdanning. Prosjektet er en videreføring av tidligere prosjekt «Midtnorsk entreprenørskap i skolen». UEiNGB ønsker å skape et større marked på begge sider av grensen ved å gi elevene nødvendig kunnskap om det andre landets marked, språk etc. Vi ønsker vidare att tillvarata och sprida den kunskap som finns i naeringslivet på begge sider av grensen gjennom et naert samarbeid med naeringslivet i form av mentors-bedrifter, praksis, och caseløsing.

Vi ønsker å göra det naturligt att se hela programområdet som «sitt», att starta företag, söka jobb, studera i hela området utan att begränsas av gränser eller språk. Grundelementet i denna gränsregionala samverkan är att mervärdet nås genom kraftsamling av olika aktörer inom VGS, småföretag, högre utbildning. UEiNGB kommer att bidra med kunskap och insyn i hur samhällssystemen fungerar på andra sidan gränsen samt identifiera och överbrygga de problem som entreprenörer och företag stöter på i etableringen på andra sidan gränsen. Projektet kommer att ta tillvara ungas entreprenörskap och företagande. Genom att felles utnyttja inkubatorverksamheten vid MIUN (Mittuniversitetet) innovation, slussas ungdomarna från UF (ungdomsforetak)/UB (ungdomsbedrift)-verksamhet till «skarpt» företagande.

UEiNGB kommer att ta tillvara unga som en viktig resurs i näringslivet, främja entreprenörskap hos unga genom att integrera näringslivet i utbildningskedjan. Projektet kommer att stimulera fler grupper att vara entreprenöriella, speciellt sådana grupper som traditionellt har låg nyföretagarfrekvens. Projektet kommer att anpassa utbildningskedjan och rådgivningen till olika kategorier av män och kvinnor, men ett extra fokus kommer att riktas på kunskap om genus, kultur och miljö inom näringslivet och utbildningskedjan. Detta för att stärka entreprenörskap hos alla grupper och presumtiva företagare.

Som ett ledd i å samarbeide med næringslivet og øke elevenes forståelse av verdiskapning ønsker JGY og TSV, og eventuelt samarbeidende skoler å samarbeide med det svenske skiskytterforbundet om utvikling av Östersunds konsept for World Cup i skiskyting. Utviklingsarbeidet skal utvikles over fire år og nå sitt høydepunkt med VM i skiskyting 2019. Dette er en enestående mulighet til å få innblikk i internasjonal markedsføring og til å få forståelse av hva regionen kan tilby internasjonalt.

Målsetning og forventet effekt är att stimulera entreprenörskap, att få fler gymnasieungdomar ska våga och vilja starta företag eller vilja fortsätta mot högre studier, genom ett aktivt samarbete med näringslivet och universiteten i regionen.

Det övergripande målet för UEiNGB är att vara en aktiv deltagare i att öka etableringsfrekvensen i programområdet och inom regionen, Nordens Gröna Bälte. Genom ett gränsöverskridande samarbete mellan skola, näringsliv, universitet och kommun vill projektet skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Insatser ska särskilt riktas till entreprenörskap- och innovationsinitiativ, branschinriktad kompetens. Den nationella, regionala och lokala förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande förutsättningar för utvecklingskraft och näringslivets konkurrenskraft.

Forskning har vist at hos elever som har entreprenørskap i form av ungdomsbedrift (UB) er oddsen for å ha erfaring med entreprenøriell aktivitet 1.4 ganger høyere blant de som deltok i UB sammenlignet med de som ikke deltok i UB. Det er imidlertid viktig å presisere at entreprenørskap er mye mer enn å starte ungdomsbedrift. Det inkluderer forhold som å identifisere og forberede potensielle entreprenører for å starte eget foretak, og stimulere til personlig utvikling, som igjen innebærer økt risikovilje, initiativ og bedre samarbeidsevner.

Prosjektet ønsker også å stimulere til intraprenørskap som innebærer evnen til å utvikle nye forretningsmessige metoder innenfor eksisterende bedrifter. Det vil si at å utvikle entreprenørielle evner ikke bare fører til økt mulighet for å starte egen bedrift, men også for ansatte å inneha evner til å videreutvikle den bedriften de jobber i, noe som igjen vil stimulere til økt vekst. Grundtanken är att elever med entreprenørielle egenskaper og kunnskaper vil generere flere nye foretak og videreutvikle eksisterende foretak, noe som igjen øker sysselsetning og innovasjon.

Norsk prosjekteier

Thora Storm videregående skole

Prosjektperiode

09.03.2015 - 08.03.2018

Andre partnere

Verdal VGS
Leksvik VGS
Røros VGS
Mittuniversitetet (Sverige)
Svenska Skidskytteförbundet (Sverige)
Sundsvalls Gymnasium (Sverige)
Waterford Institute for Technology (Irland)
Malta College og Arts, Science and Tecnology (Malta)