Utmarksbeite

Prosjektets mål om å få til en bedre utnyttelse av utmarksressursene er godt forankret i Interregprogrammet og i Felles fylkesplan 2009-2012: Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv og i regionale planer i Jämtland. Dokumentasjon av den biologiske kulturarven knyttet til utmarksbeite er forankret i Trøndersk Matmanifest, gjennom et ønske om å fremme og formidle råvarenes historie og særpreg på en kunnskapsbasert måte.

Prosjektet har kontakt med prosjektet ”Søke gammelt skape nytt”. Prosjektene kan berike hverandre bl.a. gjennom et økt fokus på den kvalitet og de verdier som utmarksproduserte råvarer har, og hvordan det kan styrke produkter som er produsert ved håndverksmessig produksjon. Prosjektet har en prosjektperiode på 3 år og 2 måneder. Dette er med bakgrunn i behovet for å få med både beitesesongen 2011 og 2014 i prosjektet.

Norsk prosjekteier

Bioforsk

Prosjektperiode

20.06.2011 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1 000 000 Kjell

Total: 342960 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Bioforsk Midt-Norge

Norsk prosjektleder: Bolette Bele