Program: Sàpmi

Plupp – fortelling om de usynlige i fjellet

Prosjektet skal formidle samisk språk og kultur for barn gjennom en teateroppsetning basert på Inga Borgs barnebøker om figuren Plupp. Et utvalg av bøkene skal dramatiseres og forestillingen skal vise…

Biegganjunázat

Prosjektet skal tilby en grenseoverskridende reindriftsutdanning i Sápmi. I dag finnes reindriftsutdanning i fire ulike land: Finland, Sverige, Norge og Russland, og hvert land har sin egen studieplan, studiemetoder og…

Kyrkligt nätverk i Sápmi

Projektet syftar till att skapa mötesplatser som möjliggör utbyte, lärande och nätverksbyggande, för att stärka det långsiktiga multilaterala och bilaterala folkliga och kyrkliga samarbetet i Sápmi. Målsättningarna är att verka för en ökad förståelse för samisk identitet och tradition och tydliggöra ursprungsbefolkningsfrågornas roll i kyrka och samhälle, samt att visa rikedomen i samiskt kyrkoliv, andligt, samisktkyrkligt, teologiskt och konstnärligt.

Kola Sami Radio

Projektet delas upp i en del som finansieras av närområdesmedel. Här byggs det upp en grund för framtida sameradiostation på Kolahalvön. Den andra delen av projektet finansieras med EU Interregmedel, och syftar till att de nordiska sameradio/tv-stationerna, och därmed också lyssnare och TV-tittare i hela Norden, nyttjandegör sameradiostationen på Kolahalvön. Projektet initierar en ordning där Kola sameradions journalister rapporterar om förhållanden/skeenden i nordvästra Ryssland i västliga radio- och tv-kanaler, samtidigt som det byggs upp en kompetens om Ryssland hos de nordiska sameradio/tv-journalisterna.

Gränsöverskridande renskötsel

Projektet syftar till att genom samarbete, vad gäller gränsöverskridande renskötsel för Tuorpon och Storskog-Sjunkfjell, kunna skapa en modell och förebild för den gränsöverskridande rennäringen, samt att samebyn/renbetesdistriktet ska förbättra rennäringen ekonomiskt, kulturellt och miljömässigt.

GAPTA

Å dokumentere sydsamiske draktsikker.