Grenseløs Naturturisme

Prosjekt Grenseløs Naturturisme har som overgripende målsetting gjennom å fortsette og utvikle grenseregional samarbeide, å forsterke de lokale turistbedriftenes muligheter til å vokse på både nasjonale markeder og ulike eksportmarkeder. Samtidig skal området på tvers av grensen etableres som en attraktiv, sammensveiset og konkurransekraftig naturturistdestinasjon.

I prosjektet inngår i hovedsak fire virksomhetsområder:

  • Utvikling av salgsplattformer for produktene vandring og sykkel.
  • Markedsstyrt forretnings- og produktutvikling.
  • Utviklingsinnsats for infrastruktur koplet til produktene vandring- og sykkel.
  • Kurs, seminarer og forelesninger rettet mot turistbedrifter og ansvarlige for vandrings- og sykkelledene.

Norsk prosjekteier

Glommen Skog SA v/ Utmarksavdelingen

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 899 000 NOK

Total: 633 381 €