Grenseoverskridende samarbeid om høgere utdanning

 

Bakgrunnen for prosjektet er den europeiske Bologna-prosessen som ledet fram til en avtale om muligheten for økt mobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner på tvers av nasjonsgrensene. En forutsetning for denne mobiliteten er utvikling av et standardisert gradssystem på BA, MA, PhD nivå, og gjensidig akseptering av andre lands/institusjoners akademiske kompetanse ved å gi egne studenter innpass for deltidsstudier tatt ved en utenlands institusjon.

Karlstad – Hedmark

I tråd med dette er det et ønske ved Karlstad Universitet og Høgskolen i Hedmark om å øke student-mobiliteten og utveksling av faglige ressurser gjennom felles grader. I programmer der det tilbys felles grad, innebærer dette at studenten må ta minst ett semester/termin ved en annen institusjon.

Mellom Karlstad Universitet og Høgskolen i Hedmark har det de senere årene vært utstrakt faglig og administrativt samarbeid innenfor flere fagområder, som offentlig ledelse og administrasjon (MPA), rektorutdanning, sjukepleie, lærerutdanning, religionsvitenskap og PhD veiledning/handledarutbildning.

Kartlegge potensialet

Prosjektets hovedmål er å kartlegge potensialet for styrket programsamarbeid og mulig etablering av fellesgrader mellom Karlstad Universitet og Høgskolen i Hedmark. I dette arbeidet inngår en analyse av eksisterende programsamarbeid og fordeler og ulemper ved etablering av fullt gradssamarbeid (joint degrees). Analysen vil konsentrere seg om MA og PhD nivå i utdanningen.

Prosjektet skal lede fram til en begrunnet anbefaling til ledelsen – rektoratet – ved de to institusjonene i forhold til framtidig programsamarbeid og mulig utvikling av fellesgrader. Motivasjonen for styrket samarbeid om gradsutdanninger er å styrke mobiliteten mellom institusjonene, øke kvaliteten i studieprogrammene og utnytte hverandres styrker når det gjelder å relatere utdanning til arbeidsliv.

 

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Prosjektperiode

01.08.2012 - 30.07.2014

Mer om prosjektet