Kompetensförsörjning för regional tillväxt och konkurrenskraft

Utvecklingsbolaget MittDalarna har genom samarbetet med Rekryteringslots en infrastruktur för att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor över bransch- och kommungränser, där MD framförallt nått de större organisationerna. HRU har arbetat med kompetensförsörjning mot näringlivet i Hamarregionen med ett annat angreppssätt. Här har arbetet bedrivits med fokus på nätverk och kluster, där HRU har koordinerat samarbeten runt kompetensförsörjning mellan företag inom specifika branscher.
HRU har också utvecklat ett koncept där regionens näringsliv skall kunna tillgodogöra sig kompetensen från nyckelpersoner som bor i regionen, men som pendlar till Oslo. Hamarregionen har också koncept riktat mot morgondagens arbetstagare genom «come home, hold on»-initiativ och Ambassadör – Inbassadörprogrammen. Likheter och olikheter i regional näringslivsstruktur, de respektive regionernas roller i sina landsdelar, likheter när det gäller rörligheten hos den befintliga befolkningen och andra gemensamma utgångspunkter gör att bägge organisationerna och deras regioner kommer att ha mycket att tjäna på ett samarbete och en gemensam utveckling genom erfarenhetsutbyten och utveckling av både gemensamma modeller och modeller anpassade till de olikheter som råder inom respektive regionen.

Norsk prosjekteier

Hamarregionen Utvikling

Budsjett

Norsk bidrag: 1 350 000 Kjell

Total: 718534 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Utvecklingsbolaget MittDalarna AB
– Hamarregionen Utvikling