Med Tech

Prosjektet befatter seg med sentrale utfordringer regionen står ovenfor og bringer kompetanse og erfaring fra begge sider av grensen sammen, og vil gjennom dette arbeidet kunne bidra til å gi et betydelig bidrag til utviklingen av så vel tjenestetilbudet som helse‐ og omsorgsbransjen.

Furbodal og Østfold

Prosjektets hovedmålgruppe er næringslivsaktører i Furbodal og Østfold som skal levere løsninger (teknologi og tjenester) til det offentlige helse‐ og omsorgsmarkedet, og som også er aktuelle løsninger for et privat helse‐ og omsorgsmarked. Det kan også være virksomheter som per i dag ikke opererer på dette markedet, men som ser muligheten for å videreutvikle sine produkter/tjenester til et helse‐ og omsorgsmarked.En annen viktig målgruppe og mottagere av prosjektets resultat er offentlige aktører innen regional og kommunal omsorg som skal ta i bruk løsningene som bedrifter utvikler. Prosjektet skaper et godt samarbeid gjennom å delta i aktiviteter på tvers av landegrensene. Prosjektet vil derfor bidra til å skape ytterligere integrasjon og samarbeid mellom Østfold og Fyrbodal. Vunnet kunnskap og suksessfulle løsninger utviklet i dette prosjektet vil bidra positivt til en allerede stor og voksende sektor i regionen.

Norsk prosjekteier

Borg Innovasjon AS

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 3 700 000 Kjell

Total: 678204 €

Mer om prosjektet