PRINCIP

Prosjektet skal kartlegge regionenes gevinster av ENØK-arbeid i form av redusert forbruk. PRINCIP skal utarbeide konkrete forslag til visjon samt klima- og energiplaner for kommuner og regioner. Prosjektet skal se på spesifikke barrierer og konkurete løsningsforslag til energieffektivisering innen utvalgte sektorer.

Prosjektet skal samle erfaringer fra kommuner og regioner i Kattegat/Skagerrak-onmrådet. Utfra disse data skal men utarbeide en inspirasjons- og aktivitetskatalog som veiledning til kommuner som skal fatte klimasmarte beslutninger knyttet til sitt energiforbruk.

Norsk prosjekteier

Skedsmo kommune

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Total: 1.339.728 €

Andre partnere

Göteborg stad, Aalborg universitet, Frederikshavn kommune, IVL Svenska miljöinstitutet AB, Morsø Erhvervsråd, Göteborg energi, Skedsmo kommune (deltar uten å med medfinansiere).