Samisk joikarkivprojekt

Det finns många äldre inspelningar förvarade vid olika arkiv. Arkiven är ofta otillgängliga för vanliga människor och kunskapen om jojk saknas ibland vid arkiven. Många av dessa äldre inspelningar är dessutom av dålig bandkvalité och håller på att förstöras. Projektet skall arbeta med att överföra inspelningarna till en säker mediabärare, göra dem tillgängliga genom en användarvänlig databas. Projektet skall även arbeta för att ett jojkarkiv etableras. Det 2,5 åriga projektet skall arbeta för att samla, tillgängliggöra och arkivera jojkar som är spridda i olika arkiv i Norge, Finland och Sverige. Via projektet skall jojkmaterialet som finns i de olika arkiven göras mer tillgängligt för vanliga människor, så att de bättre kan tillgodogöra sig den information om jojk som finns i arkiven.

Prosjektperiode

01.01.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Total: 547738 €

Ekstern prosjektinfo

http://ajtte.com/