COINCO North II

COINCO North II, The Scandinavian 8 Million City, bygger videre på deler av samarbeidsstrukturene og kunnskapsgrunnlaget som er etablert gjennom COINCO og COINCO North. COINCO North II vil i større grad fokusere på konkrete modeller for finansiering og utbygging, samt politiske vedtak i nasjonalforsamlingene i Norge, Sverige og Danmark med sikte på en massiv opptrapping når det gjelder utbygging av skinnegående infrastruktur.

Prosjektets overordnede målsetting er å knytte sammen byer, kunnskaps- og kompetansemiljøer mellom Oslo, Gøteborg, Malmø og København, til en samenhengende innovasjons- og arbeidsmarkedsregion. Dette for å styrke integrasjon og vekstmuligheter for byene i korridoren og bli en magnet for å tiltrekke seg talent, kompatanse og kapital.

Det sentrale virkemidlet for å styrke samspillet mellom disse tre regionale innovasjonssystemene er å øke mobiliteten på en bærekraftig måte ved å styrke utbyggingen av dobbeltsporet InterCity internt i byregionene, samt bygge Høyhastighetstog (HHT) som er konkurransedyktig i forhold til fly og dermed kobler byregionene sammen til et felles marked. Gjennom COINCO og COINCO North er det etablert bedre kunnskapsgrunnlag og politisk interesse for korridorens utfordringer og potensial. I neste fase av prosjektet intensiveres arbeidet med å få til koordinerte beslutninger hos nasjonale myndigheter i Sverige, Danmark og Norge angående en systematisk og samordnet utbygging av ny og moderne jernbaneinfrastruktur i korridoren Oslo-Gøteborg-københavn med tilkobling til det europeiske nettverket for HHT.

Norsk prosjekteier

Oslo kommune

Prosjektperiode

01.11.2011 - 31.10.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1814043 Kjell

Total: 2 964 777 €

Andre partnere

Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne, Göteborg Stad, Helsingborg stad, Trafikverket, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, København kommune, Region Hovedstaden