SMS: Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen

Prosjektet skal bidra til sosial bærekraftig stedsutvikling gjennom å utvikle nye modeller og verktøy. Det er et mål å styrke fellesskapet, bedre integrering og redusere segregering og polarisering mellom ulike grupper.

Modellene og verktøyene som utvikles gjennom prosjektet vil bli gjort tilgjengelig for andre aktører som arbeider med stedsutvikling i regionen. Prosjektet har fokus på folkehelse, kulturelle og sosiale aspekter, men vil også arbeide aktivt for å utvikle gode modeller for dialog med innbyggerne i stedsutviklingsprosesser.

Norsk prosjekteier

Vest-Agder fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 3509358 Kjell

Total: 2.263.076 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Fredrikstad kommune
Kristiansand kommune
Halmstad kommune
Region Halland