Fylke: Finnmark

ROKK: Kaamanen-Kirkenes vei

Gjennom ROKK-samarbeidet skal prosjektpartnerne utbedre og rette ut veien så den i mindre grad blir stengt ved ulykker, samt styrke trafikksikkerheten i grenseregionen. Prosjektet er et LIP-prosjekt (Large Infrastructure Project)…

SALMUS: Laks og elvemusling

Prosjektet skal kartlegge status for elveperlemusling som indikator på miljøtilstanden, og utvikle egne økosystem-metoder.

BeTech

Målet med prosjektet er å inspirerer skoleelever til å velge matematikk og realfag, gjennom kontakt med lokalt næringsliv i Barentsregionen  

Multi-Use-Plan

Prosjektets overordnede formål er å bevare og forbedre tilstanden på naturmiljøet ved Pasvik og Grense Jakobselvs grensekryssende elvedeltaer. Dette både til fordel for lokalbefolkningen, men også som et ledd for…

BRIDGE

BRIDGE er et innovativt nettverks-prosjekt som jobber med rekrutering fra akademia til arbeidsliv. Ca. 60 småbedrifter og rundt 200 eksamenskandidater fra fire universiteter i Barentsregionen deltar i prosjektet. Gjennom prosjektet…

Barents on time

Hundrevis av reisende krysser grensene mellom Norge, Russland og Finland daglig. Men å reise med buss er ikke alltid den mest effektive og smidige formen for transport. Prosjektet Barents on…

CoASal

Prosjektet skal bidra til å undersøke og dokumentere effektene av nye reguleringer for den arktiske villaksen, samt undersøke potensielle trusler som dagens laksepopulasjon står overfor som for eksempel klimaendringer, en…

Arktiske ferdigheter

Prosjektet jobber med rekrutering av yrkesfaglig kompetanse til små- og mellomstore bedrifter i Barents-regionen. Dette gjøres gjennom økt innsats på rekrutering, bedre kvalitet i opplæringen og uteksamineringen av elever med…

Side 1 av 13
12345...13