Program: Kvarken/MidtSkandia

Nordic Ski Master

Målet är få en status på nivå med Vasaloppet och andra kända skidlånglopp. Genom projektet får de deltagande föreningarna i de tre nordiska länderna medverka till att skapa förutsättningar för att utveckla, marknadsföra och sälja gemensamma regionala aktiviteter.

Nordgas

I projektet ska Oy Merinova AB tillsammans med Västerbottens Handelskammare och Rana Utviklingsselskap utreda förutsättningarna för en naturgasledning från Helgeland till Västerbotten och Västra Finland. Samtidigt ska också gasens betydelse och möjligheter som råvara och energialternativ för regionens industrier kartläggas.

Kulturelt møte i grenseland

Projektet ska ta tillvara kunskap och engagemang hos aktörer och organisationer i deltagande gränsregionala bygder, för att utveckla en kulturellt baserad upplevelse- och besöksnäring, stärka det gränsöverskridande samarbetet och förbättra förutsättningarna för näringslivets tillväxt – med fokus mot Sagavägenområdet.

Krutfjellvegen – lokal fjellkultur uten grenser

Projektet ska bidra till att Krutfjällvägen blir välkänt som besöksmål i både Nordland och i Västerbotten samt att Krutfjällvägen ska bli en attraktion som förstärker destinationen Tärnafjällen-Helgeland.

Kompetensutveckling i bergmaterialbranschen

Genom projektet ska de deltagande intressenterna utveckla kunskap och kompetens i syfte att förbättra lönsamhet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter hos entreprenörer i gruv- och bergbranschen. Dessutom vill man inrätta en kunskapsbas i bergmaterialteknologi i Storuman. Den ska verka som ett service- och sambandsorgan för branschföretagen i regionen.

GöFu II

Projektet ska skapa och utgöra ett framtida fundament/plattform för näringslivets samverkan, samarbete och affärsutveckling mellan de två regionerna Västerbotten och Helgeland.

Gränsöverskridande fjällräddning

Projektet ska öka fjällsäkerheten i de svensk-norska fjällen. De separata räddningsenheter som finns på olika sidor om gränsen utvecklas till en mer effektiv och samordnad räddningstjänst i det vidsträckta fjällområdet. Genom projektet kommer fjällräddare i båda länderna bl a att få gemensam kompetensutveckling och bättre och samordnad kommunikationsutrustning.

Grenseoverskridende utvikling Sagavägen

Projektet ska utveckla Sagavägen till ett väl fungerande samfärdselstråk över Skandinavien – genom en gränsregion med ett levande näringsliv. Det ligger väl i linje med Interreg-programmets intentioner.

Side 1 av 3
123